Loading...

Gebruiksvoorwaarden

Introductie

In deze gebruiksvoorwaarden vind je alle bepalingen waarmee je akoord gaat als je gebruik maakt van fietsknooppunt.be, wandelknooppunt.be, nodemapp.com, onze apps (beschikbaar via Google Play en de App Store) of alle afgeleide producten, hieronder 'apps' genoemd.

Artikel 1

De apps zijn eigendom van NodeMapp BV, met KBO-nummer 0834.906.219, gevestigd te Corbeillestraat 2, 2235 Hulshout (België). Door de toegang tot en het gebruik van de apps, verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2

De inhoud van de apps, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan NodeMapp BV of rechthoudende derden. U heeft toestemming van NodeMapp BV nodig om informatie van de apps te hergebruiken of te kopiëren.

Artikel 3

Om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten binnen de apps is het nodig om een NodeMapp-account aan te maken. Om een account aan te maken voert u de gevraagde persoonlijke gegevens in op het registratieformulier in de apps. Het is niet toegelaten deze gegevens te delen.

Artikel 4

De gebruiker begrijpt dat Nodemapp BV in zijn apps via digitale weg (wegen-)kaarten ter beschikking stelt (met extra functionaliteiten) die publiek zijn en door éénieder te raadplegen. NodeMapp BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid van de routes die in de apps gepubliceerd worden, de staat waarin de gepubliceerde fiets/wandeltrajecten zich bevinden, de signalisatie op het terrein enz. Dit geldt uiteraard des te meer indien de gebruiker afwijkt van de routes en hij zelf eigen trajecten op de kaart gaat aanbrengen. In elk geval blijft de gebruiker zoals elke weggebruiker zélf alleen verantwoordelijk voor het beoordelen van plaatselijke situaties, lokale omstandigheden, signalisatie, privé of publiek karakter van een weg enz. In de mate fouten van de gebruiker leiden tot opzichtens Nodemapp BV geformuleerde aanspraken tot schadevergoeding, is de gebruiker gehouden Nodemapp BV integraal te vrijwaren.

Artikel 5

NodeMapp BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of onregelmatigheden, door de de gebruikers van de apps begaan tijdens het volgen van een publicatie (route) in de apps. NodeMapp BV dringt er bij de gebruikers van de routes op aan om zich nauwgezet te houden aan de gepubliceerde routes en hierbij geen schade toe te brengen, noch aan het openbaar domein, noch aan de eigendom van derden.

Artikel 6

NodeMapp BV levert grote inspanningen om alle informatie in de apps zo juist mogelijk weer te geven. Het is echter niet uitgesloten dat in bepaalde situaties de lokale omstandigheden op het terrein afwijken van de informatie de wordt getoond in de apps. We spreken hier dan in het bijzonder over de te volgen trajecten die zichtbaar zijn in de apps. Wanneer een traject in de apps afwijkt of een andere weg neemt dan de signalisatie ter plaatse aangeeft, hebben de lokale signalisatie en verkeersomstandigheden steeds voorrang op de info die in de apps zichtbaar is. Als een traject in de apps niet overeenkomt met de bewegwijzering op het terrein, volgt de gebruiker de bewegwijzering op het terrein. Hoe dan ook primeert steeds de lokale verkeerssituatie.

Artikel 7

De informatie in de apps is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel aanbod aan de gebruiker worden beschouwd. NodeMapp BV levert grote inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt weer te geven. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die in de apps ter beschikking worden gesteld, kan u contact opnemen met NodeMapp BV via de contactpagina op fietsknooppunt.be, wandelknooppunt.be of nodemapp.com. De inhoud van de apps kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.

NodeMapp BV tracht onderbrekingen van de werking van de apps zoveel mogelijk te voorkomen, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking, tijdelijke onbeschikbaarheid of schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de apps.

Artikel 8

De apps kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. De aanwezigheid van deze links impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. NodeMapp BV kan dus in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 9

Premium, hierna 'abonnementen' genoemd, is een betalende formule binnen de apps die toegang geeft tot extra mogelijkheden. Abonnementen die zijn afgesloten in de apps hebben een duur van 1 volledig jaar. Abonnementen die gekocht worden via de website worden niet automatisch verlengd na afloop. Abonnementen die gekocht worden in de mobiele app via de Google Play account of Apple ID van de gebruiker worden na afloop automatisch verlengd en kunnen enkel door de koper zelf worden opgezegd via zijn eigen Google Play account of Apple ID. De opzegging dient in dat geval te gebeuren volgens de officiële instructies van Google Play of Apple:

App Store: meer info
Google Play: meer info

De gebruiker/koper van een abonnement via Google Play of de App Store is volledig zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van zijn abonnement via zijn eigen Google Play account of Apple ID.

Artikel 10

Het Belgisch recht is van toepassing op de apps. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven (België) bevoegd.

Artikel 11

Bij het gebruiken van de apps gaat u akkoord met het Privacybeleid.

  • Privacybeleid van toepassing op mobiele apps Android/iOS: meer info
  • Privacybeleid van toepassing op website nodemapp.com, fietsknooppunt.be en wandelknooppunt.be: meer info

Artikel 12

Dit artikel legt de voorwaarden vast met betrekking tot het uploaden van inhoud (zoals afbeeldingen, teksten, enz.) door de gebruiker naar het routeplatform (inclusief apps en andere toepassingen) van NodeMapp.

a. Intellectuele eigendomsrechten

Door inhoud te uploaden, verklaart de gebruiker de wettelijke eigenaar te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze inhoud. De gebruiker stemt ermee in geen inhoud te uploaden waarvoor geen juiste rechten zijn verkregen, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken en portretrechten van derden.

b. Toestemming voor gebruik

De gebruiker verleent hierbij NodeMapp een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de geüploade inhoud te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te verspreiden en openbaar te maken op zijn platform en eventuele gerelateerde kanalen, zoals sociale media, ter promotie van het platform. Deze licentie blijft van kracht zolang de inhoud op het platform blijft staan. Bovendien stemt de gebruiker ermee in dat, zelfs in het geval dat de geüploade inhoud later wordt verwijderd door de gebruiker of NodeMapp, NodeMapp het recht behoudt om de geüploade inhoud te blijven gebruiken volgens de voorwaarden van deze licentie.

c. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud die wordt geüpload naar het platform. De gebruiker stemt ermee in geen inhoud te uploaden die inbreuk maakt op de rechten van derden, illegaal is, obsceen, beledigend, lasterlijk, of anderszins ongepast is. NodeMapp behoudt zich het recht voor om inhoud te verwijderen die in strijd is met deze voorwaarden.

d. Garanties en vrijwaring

De gebruiker verklaart en garandeert dat alle benodigde rechten, machtigingen en toestemmingen zijn verkregen om de geüploade inhoud te verstrekken zoals beschreven in deze voorwaarden. De gebruiker stemt ermee in NodeMapp te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met de geüploade inhoud.

e. Beëindiging van toegang

NodeMapp behoudt zich het recht voor om de toegang van een gebruiker tot het platform op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen of op te schorten, inclusief maar niet beperkt tot schendingen van deze voorwaarden. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden bij het uploaden van inhoud naar het platform, stemt de gebruiker ermee in gebonden te zijn aan alle bovenstaande bepalingen.

f. Naamsvermelding

Wanneer een gebruiker inhoud publiceert op het routeplatform van NodeMapp, geeft de gebruiker toestemming om zijn/haar voor- en achternaam uit het profiel uit zijn/haar account te vermelden als de auteur van de route. Deze informatie wordt naast de gepubliceerde inhoud getoond, zodat de gebruiker de juiste erkenning krijgt voor zijn/haar bijdrage.

g. Inbreuken melden

In geval van een vermeende inbreuk op auteursrechten met betrekking tot de geüploade inhoud op het routeplatform van NodeMapp, kan een kennisgeving van dergelijke inbreuk worden gestuurd naar het volgende e-mailadres: support@nodemapp.com. NodeMapp zal redelijke inspanningen leveren om klachten met betrekking tot auteursrechten snel en adequaat af te handelen.